Verslag schoolraad dinsdag 12 februari 2019:

Aanwezig: Ceulemans Francesca, Debeuckelaere Sandra, Goethaert Philippe, Ken Snoeks, Ledeganck Pieter, Lenaerts Yvonne, Leysen Carine, Lie Grace, Mauquoi Natalie, Moons Patricia

Agenda:

1. Goedkeuring verslag vorige schoolraad

- Geen opmerkingen

2. Telling leerlingenaantal 1 februari

- Onze school telt nu 166 kleuters

- In de lagere school zitten er 267 leerlingen

3. Bepaling maximumcapaciteit

- per leerjaar werden de maximumaantallen vastgelegd

4. Scholengemeenschap en toekomst

- de scholengemeenschap KLBB blijft voorlopig verder bestaan.

- Naar de toekomst toe worden andere pistes bekeken

5. Begroting

- Goedgekeurd met grote onderscheiding

- Plannen van het schoolbestuur over het financiële van elke school van de regio werd toegelicht

6. Kenbaarheid schoolraad

- Op de website plaatsen we de agenda

- En ook kort enkele toelichtingen

7. Rekeningen van de school

- Worden gereduceerd tot 2 rekeningen binnen de school

- Nog een derde rekening (bouwrekening) die beheerd wordt door het schoolbestuur

8. Varia

- Herbekijken verkeerssituatie Torfsstraat

- Toelichting over het aantal zwembeurten in onze school

- Klimaat en wat doen wij op school

Volgende vergadering 19 juni